Akcija sakupljanja EE otpada – Gardinovec 31. listopada 2015.

Dana 31. listopada 2015. godine u vremenu od 7,30 do 11,00 sati održana je akcija sakupljanja električnog i elektroničkog otpada u Gardinovcu uz Društveni dom u suradnji sa ovlaštenim sakupljačem EE otpada, tvrtkom Duma Elektronika iz Varaždina.

U akciji je sakupljeno ukupno 1410 kg EE otpada koji se dalje predaje na reciklažu.

Općina Belica zahvaljuje svim mještanima koji su beplatno predali EE otpad uz napomenu da će se akcije ovog tipa održati i sljedeće godine.

Referent – Komunalni redar
Tomica Ciceli