Dopuna Dnevnog reda 16. sjednice Općinskog vijeća

- Umjesto „Ostala pitanja i prijedlozi” točka 19. se mijenja i sada glasi: „Prijedlog Odluke o produženju zakupa poslovnog prostora HP-Hrvatskoj pošti d.d.“

- Dnevnom redu dodaje se točka 20. koja glasi: «Ostala pitanja i prijedlozi».