Javno nadmetanje!

Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Odluke o prodaji parcele br.19 unutar područja obuhvata DPU Travnik – zapad (Klasa: 940-02/13-01/1, Ur.broj: 2109-3-02-13-01) koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Belica, 29. srpnja 2013. godine, Općinski načelnik Općine Belica, raspisuje

 JAVNO NADMETANJE

za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Belica

 

  1. PREDMET PRODAJE JE:

Zemljište upisano u z.k.ul.br. 3996 k.o. Belica:

čestica br. 114/B/1/1/1/1/1/2/2, identična k.č.br. 5116/35, površine 1099 m²

Gore navedena čestica nalazi se unutar granica građevinskog područja naselja

Belica, te se smatra građevinskim zemljištem.

  1. POČETNA CIJENA I JAMČEVINA:

Početna cijena za nekretnine iz točke 1. iznosi 45,00 kn/m².

Zainteresirani ponuditelji za svaku nekretninu iz točke 1. za koju se natječu dužni su uplatiti jamčevinu u visini od 5.000,00 kuna na žrn Općine Belica, br.: 2340009 – 1801500000, poziv na broj: 68-7757 – OIB s naznakom “Jamčevina za natječaj, broj čestice 114/B/1/1/1/1/1/2/2 “.

Minimalno podizanje cijene između ponuditelja koji sudjeluju u javnom nadmetanju je jedna kuna po m² zemljišta.

Ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina u visini uplaćene vrijednosti bez obračuna kamata se vraća u roku od 8 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja, a ponuditelju koji je odabran kao najpovoljniji ponuditelj uračunava se u kupoprodajnu cijenu.

Odabrani ponuditelj koji je iz bilo kojeg razloga odustao od sklapanja ugovora gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

  1. UVJETI ZA KUPNJU NEKRETNINE:

Pravo na kupnju predmetnih nekretnina imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, a strane osobe ukoliko ispunjavaju zakonom propisane pretpostavke za stjecanje prava vlasništva u RH.

  1. NAMJENA I ROK IZGRADNJE NA NEKRETNINI:

Nekretnine su namijenjene za izgradnju stambenih objekata, a kupac je dužan izgraditi objekt u roku od dvije godine od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora.

  1. NAČIN I MJESTO PRODAJE NEKRETNINE:

Nekretnina iz točke 1. prodaje se putem javnog nadmetanja koje će se održati u UTORAK, 17.09.2013. godine, s početkom u 10:00 sati, na licu mjesta u Belici  – Sportska ulica (kod transformatora).

Cijenu zemljišta postignutu na javnom nadmetanju sudionik koji uspije u javnom nadmetanju dužan je u cijelosti uplatiti na ŽRN Općine Belica u roku od 15 dana od dana primitka Rješenja o najpovoljnijem ponuditelju.

Priključenje (izvođenje priključaka i plaćanje naknada za priključenje) na postojeću komunalnu i drugu infrastrukturu, promjenu kulture zemljišta i sl. plaća kupac nekretnine. Pod postojećom komunalnom i drugom infrastrukturom smatra se infrastruktura koja je najbliža predmetnoj čestici.

Pravne i fizičke osobe kao sudionici javnog nadmetanja, uplatom jamčevine za javno nadmetanje, prihvaćaju sve uvjete iz ovog natječaja.

Pravne i fizičke osobe kao sudionici javnog nadmetanja, dužni su na licu mjesta, prije početka javnog nadmetanja, voditelju javnog nadmetanja predočiti:

1. Pravne osobe – presliku izvatka iz sudskog registra da je tvrtka registrirana za obavljanje djelatnosti, punomoć tvrtke za osobu koja će u ime tvrtke sudjelovati u javnom nadmetanju i potvrdu o uplaćenoj jamčevini,

2. Fizičke osobe – presliku osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave i potvrdu o uplaćenoj jamčevini.

Potvrde o uplaćenoj jamčevini nisu valjane ako jamčevina nije evidentirana na žiro računu Općine Belica ili vidljiva na bankovnom izvodu do trenutka održavanja javnog nadmetanja.

  1. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji zadovoljava natječajne uvjete i koji na javnom nadmetanju ponudi najvišu cijenu za predmetnu nekretninu.

  1. SKLAPANJE UGOVORA I UVJETI PRIJENOSA PRAVA VLASNIŠTVA:

Na temelju Rješenja o najpovoljnijem ponuditelju, Općinski načelnik Općine Belica i najpovoljniji ponuditelj – kupac, u roku od 8 dana od dana primitka Rješenja o najpovoljnijem ponuditelju zaključiti će kupoprodajni ugovor.

Porez na promet nekretnina, troškove sklapanja ugovora i ostale troškove vezane za prijenos nekretnine plaća kupac.

Sve informacije u vezi predmetnog natječaja mogu se dobiti na telefon 040/845-402, radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

Klasa:  944-18/13-01/1

Urbroj: 2109-3-01-13-01

Belica, 4. rujna 2013. godine

Općinski načelnik:

Zvonimir Taradi

Promjena veličine fonta
Kontrast