Katalog informacija

OSTVARITE SVOJE PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA!

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Pisani zahtjev podnosi se na adresu: Općina Belica, Kralja Tomislava 91, 40 319 Belica. Usmeni zahtjev prima se na zapisnik u uredovno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

Zakonom o pravu na pristup informacijama, člankom 3. (»Narodne novine«, broj 25/13) uređeno je Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Po zakonskoj definiciji pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Belica

Odluka o imenovanju službenika za informiranje u Općini Belica

PLAN SAVJETOVANJA OPĆINE BELICA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2016. GODINI

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u 2015. godini

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u 2016. godini

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u 2017. godini – pdf

Godisnje_izvjesce 2018.

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Belica

 …

Ovdje možete ispuniti pisani Zahtjev za pristup informacijama: zahtjev_za_pristup_informacijama

CJENIK USLUGA – PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA:

Usluge se ne naplaćuju!
 …

Akti kojima je uređeno pravo na pristup informacijama

Propisi Republike Hrvatske:

Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13),

• Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),

• Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),

• Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),

• Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),

• Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),

• Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),

• Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),

Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14),

• Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).

Propisi Europske Unije:

• Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,

• Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Promjena veličine fonta
Kontrast