Vizija i misija

MISIJA OPĆINE BELICA

Preko Općinskih vijećnika izabranih od strane građana općine Belica omogućava se participacija u odlučivanju, te samim time i unapređenje kvalitete života i rada na području Općine Belica.

Misija Općine ugleda se i u obavljanju te razvoju gospodarskih, komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti koje su od velike važnosti za područje općine Belica.

Sveukupno – misija Općine Belica je zakonskim okvirima osigurati uvjete za kvalitetan život na prostoru općine Belica ( uređenje naselja, komunalna djelatnost, prostorno i urbanističko planiranje, protupožarna i civilna zaštita, zaštita okoliša, promet, briga o djeci, socijalna skrb, primarna i zdravstvena zaštita, predškolski odgoj i osnovno obrazovanje, učinkovit i kvalitetan rad svih zaposlenih Općine Belica, te njihov odnos prema mještanima sukladno viskim standardima etičkog i profesionalnog ponašanja ).

VIZIJA OPĆINE BELICA

Vizija Općine Belica definirana je Programom ukupnog razvoja Općine, koji je donijet 2009. godine.

2015. godine općina Belica će biti centar obnovljenog turističkog razvoja, s domaćim i stranim poduzećima s velikim udjelom novo dodane vrijednosti lociranim u poslovnim zonama „Jug“, „Jugozapad“ i „Sjever“ te mnogobrojnim obiteljskim gospodarstvima koje će pružati usluge seoskog turizma. Te će tvrtke zapošljavati veliki broj ljudi obrazovanih u općinskim, županijskim i regionalnim obrazovnim institucijama, uzimajući u obzir specifičnost razvojnih potreba općine. Općina će biti poznata po komercijalnoj poljoprivredi i organskim poljoprivrednim proizvodima koji se u 2015. godini prodaju širom Europske Unije kao i turističkom sadržaju. Životni standard stanovništva općine Belica će se poboljšati i do 2015. godine približiti europskom prosjeku. Općina će također biti poznata po svojim nastojanjima da zaštiti okoliš koristeći prirodne resurse na pravilan i održiv način. Većina tog uspjeha bit će rezultat zajedničkih napora javnog, poslovnog i civilnog sektora.

Općina i Općinski partnerski odbor dogovorio je i formulirao četiri ključna razvojna cilja na bazi vizije Općine:

1. Jačanje gospodarstva na način koji vodi značajnom i trajnom smanjenju nezaposlenosti

2. Izgradnja infrastrukture koja je nužna za razvoj poduzetništva i održivo gospodarenje okolišem

3. Intenzivan razvoj obrazovnih sustava na način relevantan za gospodarstvo

4. Razvoj socijalne infrastrukture sa ciljem poboljšanja položaja osjetljivih grupa društva

 

Strateški cilj 1: jačanje gospodarstva na način koji vodi značajnom i trajnom smanjenju nezaposlenosti

PRIORITET 1: Razvoj institucionalnih kapaciteta za razvoj gospodarstva

MJERA 1: Unapređenje kapaciteta institucija u gospodarstvu općine

MJERA 2: Osnivanje Općinske razvojne agencije

MJERA 3: Poticanje međuopćinske i međudržavne gospodarske suradnje

MJERA 4: Povećanje institucionalnog i apsorpcijskog kapaciteta Općine Belica

 

PRIORITET 2: Formiranje programa podrške poduzetništvu s ciljem rasta poduzeća

MJERA 5: Poboljšanje postojećih i izrada novih programa za podršku poduzetništvu u Općini i njihova provedba

MJERA 6: Izrada i provedba programa za poboljšanje strukture i mehanizama za podršku poduzetništvu

 

PRIORITET 3: Definiranje akcija za privlačenje investitora iz Hrvatske i inozemstva u općinu

MJERA 7: Promotivni programi za privlačenje investicija

MJERA 8: Revizija i smanjenje birokratskih ograničenja za privlačenje investicija

MJERA 9: Uspostava GIS-a Općine

 

PRIORITET 4: Poticanje razvoja proizvodnje s visokim udjelom novo – dodane vrijednosti u Općini

MJERA 10: Osnivanje Centra za nove tehnologije, informatiku i menadžement

MJERA 11: Osnivanje clustera i razvoj brandova proizvoda proizvedenih u općinskoj prerađivačkoj industriji koja postoji

 

PRIORITET 5: Poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje

MJERA 12: Poticanje zadrugarstva i ostalih oblika udruživanja poljoprivrednika

MJERA 13: Poboljšanje institucionalne podrške poljoprivrednom sektoru

MJERA 14: Modernizacija i proširenje asortimana poljoprivredne proizvodnje

 

Strateški cilj 2: izgradnja infrastrukture potrebne za rast poslovnih subjekata i održivo upravljanje okolišem

 

PRIORITET 6: Gospodarska infrastruktura

MJERA 15: Razvoj poslovnih zona i inkubatora temeljenih na tržišnim potrebama

MJERA 16: Izgradnja novih i poboljšanje stanja postojećih ključnih prometnica

MJERA 17: Lobiranje na nacionalnoj razini za osiguranjem kvalitetne opskrbljenosti energentima

 

PRIORITET 7: Komunalna infrastruktura

MJERA 18: Izgradnja i unapređenje vodoopskrbne infrastrukture

MJERA 19: Izgradnja i unaprenenje sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda

MJERA 20: Sanacija postojećih odlagališta otpada te sanacija divljih deponija

 

PRIORITET 8: Zaštita okoliša

MJERA 21: Poticanje ekološke poljoprivredne proizvodnje

MJERA 22: Program selektivnog prikupljanja otpada i reciklaže u općini

MJERA 23: Programi edukacije o važnosti zaštite okoliša

MJERA 24: Jačanje uloge nevladinih organizacija za zaštitu okoliša

MJERA 25: Unapređenje praćenja stanja u okolišu

MJERA 26: Zaštita prirode

 

Strateški cilj 3: unapređenje razvoja obrazovnog sustava na način koji pogoduje gospodarstvu

 

PRIORITET 9: Povezivanje obrazovnih institucija s gospodarstvom

MJERA 27: Poticanje uključivanja lokalnih obrazovnih institucija u istraživanja i razvoj lokalnih poduzeća

MJERA 28: Izrada i provedba zajedničkih obrazovnih programa

MJERA 29: Promocija gospodarskih programa u osnovnim školama

 

PRIORITET 10: Omogućavanje dodatnog obrazovanja

MJERA 30: Poboljšanje postojećih i izrada novih programa dodatnog obrazovanja na osnovi istraživanja potreba poslovnog sektora i njihova provedba

 

Strateški cilj 4: razvoj društvene infrastrukture s ciljem unaprenenja položaja ranjivih skupina

 

PRIORITET 11: Podrška sektoru zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

MJERA 31: Programi podrške nevladinim udrugama kako bi im se omogućilo da povećaju i poboljšaju svoje sudjelovanje u sektoru zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

MJERA 32: Unapređenje infrastrukture, informatičke tehnologije i opreme zdravstvenih institucija

MJERA 33: Izrada i provedba programa socijalne i gospodarske uključenosti te programa pomoći ranjivim skupinama

MJERA 34: Van institucionalni programi socijalne skrbi


PRIORITET 12: Unapređenje kvalitete života

MJERA 35: Unapređenje infrastrukture, informatičke tehnologije i opreme odgojno – obrazovnih ustanova

MJERA 36: Poboljšanje sigurnosti javnog prijevoza

MJERA 37: Promocija kulturnih i sportskih aktivnosti i unapređenje kulturne I sportske infrastrukture

MJERA 38: Stvaranje približno jednakih uvjeta za školovanje na području cijele Općine

 

PRIORITET 13: Podrška razvoju civilnog društva

MJERA 39: Promocija civilnog sektora i podizanje svijesti o njenoj ulozi i važnosti te jačanje uloge civilnog društva u procesima odlučivanja

MJERA 40: Izrada i provedba programa za poboljšanje strukture i mehanizama za podršku neprofitnim organizacijama i organizacijama civilnog društva

MJERA 41: Poticanje volonterstva

MJERA 42: Umrežavanje organizacija civilnog društva te poticanje menđopćinske i međudržavne suradnje civilnog sektora

 

Specifični projekti koji će provesti viziju u djelo i koji se smatraju prioritetnima za Općinu uključuju:

 

Ekonomska infrastruktura

Uspostava centra za novu tehnologiju Općini, Centar će u prvim trenucima voditi Razvojna agencija. Bit će potrebno izraditi studiju provedivosti I poslovni plan centra koji će uključivati i srednjoročnu strategiju za financiranje nakon potpore od strane EU.

Pilot projekt educiranja poljoprivrednih radnika  kao zajednička inicijativa domaćih prerađivačkih kompanija i studenata. Projekt će razviti uključene kompanije, uredi za zapošljavanje te postojeće zanatske i poljoprivredne škole.

Osnivanje novinskih brošura (newsletter-a) i programa obuke za stanovnike ruralnih područja o vrstama aktivnosti koje primaju podršku Vlade RH i Europske Komisije.

Razvoj integriranog projekta oko ideje seoskog turizma u općinama  uključujući ruralni turizam i aktivnosti generiranja prihoda.

Grant sheme za grupe proizvođača kao što je Udruga povrćara, mljekara, voćara, koja nastoji omogućiti usluge svojim članovima.

Uspostava Razvojnog centra za Industrijski park

Tehnička podrška upravljanju poslovnim zonama, mini regionalnom marketingu i privlačenju stranih ulaganja u poslovnim zonama.

 

Fizička Infrastruktura

Projekt infrastrukture (odvodnja) općine koji implicira rješavanje sustava za dva naselja. Procijenjeni troškovi su oko 30.737.460,80 kuna i širi učinak ovog projekta mogao bi biti značajan.

Projekt vodovoda i plinifikacije Općine Belica namjerava riješiti problem opskrbe pitkom vodom i plinom novootvorenih stambenih i gospodarskih zona Općine sa svim pripadajućim naseljima. Procijenjeni ukupni troškovi projekta iznose 10.793.646,00 kuna za sva naselja.

Projekt elektrifikacije Općine namjerava se riješiti u novootvorenim stambenim i gospodarskim zonama u svim naseljima Općine vrijedan oko 2.269.200,00 kuna.

Projekt modernizacije cestovnih pravaca svih područja općine iznosio bi oko 8.776.680,00 kuna.

 

Socijalna Infrastruktura

Informativno pravni centar. Da bi imao pristup vladinim programima, Centar mora postati akreditirani centar pravne pomoći te potražuje podršku kako bi se pripremio za akreditaciju i razvoj programa, a sa ciljem postizanja tog statusa.

Podrška nevladinim udrugama. PUR će istražiti načine za veću uključenost građana u odlučivanje. Potpuni koncept projekta, sudjelovanje i plan provedbe biti će izrađeni. Ovaj projekt mogao bi poslužiti kao pilot projekt za druge Općine u Hrvatskoj.

Razvoj dobro formuliranog projekta u sektoru zdravstva i socijalne skrbi jest prioritet. Potrebe su velike i predložen je niz ideja. Ova inicijativa također bi mogla rezultirati nekolicinom pilot projekata koji bi testirali nove načina pružanja usluga.

 

 

 

 

Promjena veličine fonta
Kontrast